Fagkrav, depertementsteksten red. 2010

Fagkravene

Kinesiologi – Fagkrav –

godkjent av DNKFs årsmøter 22.05.2008 og 22.03.2010

 

Tittelbruk og fagkrav

Den Norske Kinesiologforening (DNKF) har allerede brukt tittelen ”profesjonell kinesiolog”, og vil derfor bruke tittelen ”registrert profesjonell kinesiolog DNKF” i registeret for alternative behandlere under Brønnøysund. Medlemmer i foreningen må kunne dokumentere minst 1000 klokketimer undervisning innen kinesiologi for å kunne bruke tittelen.

I tillegg til undervisningen i kinesiologi krever DNKF at medlemmer må dokumentere at de har gjennomgått og bestått eksamen etter minimum 300 undervisningstimer i anatomi, fysiologi, patologi og psykologi, samt at de har fått innføring i VEKS-fag (vitenskap, etikk, kommunikasjon og samfunn) for å kalle seg ”profesjonelle kinesiologer”.

Etter vedtak på årsmøtet 22.05.08, er det kun de av våre medlemmer som tituleres ”profesjonell kinesiolog” av foreningen, etter kravene som er beskrevet over, som vil kunne melde seg inn i registerordningen.

Etter vedtak på årsmøtet 22.03.10 blir det opprettet en mellomkatgori for medlemskap, kalt praktiserende kinesiolog. Her er kravet 600 klokketimer kinesiologi. Praktiserende kinesiologer vil også etter søknad kunne få medlemsskap i registerordningen. For å oppfylle kravene til denne medlemskategorien forutsettes det en videreføring i utdanningsmoduler fra minst 3 kinesiologiretninger. Det er et visst antall obligatoriske moduler. Resten av timetallet dekkes med valgfrie moduler.

Den obligatoriske grunnutdanningen består av 340 klokketimer undervisning og gir rett til innmelding i DNKF, men vil ikke gi rett til innmelding i frivillig registerordning for alternative behandlere. En full utdanning for profesjonelle kinesiologer består av 1000 timer undervisning i kinesiologi, der studentene kan velge mellom ulike moduler på videregående nivå. Denne utdanningen gir rett til bruk av tittelen profesjonell kinesiolog.

 

Utdanning i kinesiologi

1) ”Kinesiolog med grunnutdanning”

Den obligatoriske grunnutdanningen betraktes som et innføringskurs som skal suppleres av valgfrie kursmoduler på videregående nivå. Den obligatoriske grunnutdanningen består av følgende internasjonalt registrerte moduler:

Fra kinesiologiretningen ”Three in One Concepts”: Klokketimer undervisning

* Tools of the Trade 14 timer

* Basic One Brain 21 timer

* Under the Code 21 timer

* Advanced One Brain 28 timer

* Louder Than Words 28 timer

* Structural Neurology 28 timer

= 140 timer

Fra kinesiologiretningen “Neuro- Training”:

* ASONT 28 timer

* Principles of Recuperation 28 timer

* Blueprint ONE 28 timer

* Innate Intelligence 28 timer

* Integration 28 timer

= 140 timer

Fra kinesiologiretningen ”Touch for Health”

* Modul I til IV 60 timer

Grunnutdanningen i alt: 340 timer

1) Grunnmodulene som nevnes ovenfor, er valgt ut fra det tilbudet som oftest gis i Norge og som kompletterer utdanningen på en god måte. For at kursene/modulene skal godkjennes av DNKF må de holdes av instruktører som godkjennes av de internasjonale sammenslutningene innen de ulike kinesiologiretningene. Dette gjelder både innføringskurs og videregående kurs.

DNKF (ved styret eller et utvalg nedsatt av styret) kan vurdere godkjenning av moduler fra andre godkjente kinesiologiretninger. Ved vurdering av andre moduler forutsettes det at studenten har kunnskap og ferdigheter fra minst 3 kinesiologiretninger, og at de har den kompetanse som beskrives nedenfor.

Etter grunnutdanning skal studentene kunne:

· Foreta en hel behandling på en klient i forhold til et bestemt problem eller tema

· Kunne sjekke 42 ulike muskler i forskjellige sammenhenger

· Kjenne til tilstrekkelig mange behandlingsmåter til å kunne behandle vanlige symptomer, samt kjenne til når det ikke er tilrådelig å behandle klienten

 

Vurderingen av studentenes kunnskap og kompetanse foretas ved fortløpende evalueringer i løpet av utdanningen, aktiv deltagelse i løpet av praksistimer med veiledning, samt planlagte skriftlige, muntlige og praktiske evalueringer innenfor hver kinesiologi retning. Instruktøren veileder alle praktiske øvelser og leder studentenes oppmerksomhet mot ”pasientenes” prosesser.

 

I tillegg til undervisningsmodulene innen kinesiologi, skal studentene minst ha gjennomgått 300 timer anatomi, fysiologi, patologi og psykologi (samme pensum som for sykepleiere), samt ha innføring i VEKS- fagene (vitenskap, etikk, kommunikasjon og sosiale fag). 
Disse timene teller ikke som kinesiologi utdanning.

Studenter som har gjennomgått den obligatoriske grunnutdanningen, samt anatomi, fysiologi, patologi og psykologi og fått innføring i VEKSfagene, får status som ”kinesiologer med grunnutdanning” innen DNKF og oppfordres til å bygge opp sin kompetanse for å bli ”profesjonelle kinesiologer”.

 

2) ”Praktiserende kinesiologer”.
 Denne kompetansen kan oppnås ved å gjennomføre de oppsatte obligatoriske modulene for denne gruppen,

Fra kinesiologiretningen ”Three in One Concepts”: Klokketimer undervisning

* Relationships in Jeopardy 28 timer

* Bodycircuits, Pain and Understanding 35 timer

= 63 timer

 

Fra kinesiologiretningen “Neuro- Training”:

* Fears, Habits and Beliefs 28 timer

* Blueprint TWO 28 timer

* Yin Yang 28 timer

= 84 timer

 

Fra kinesiologiretningen Energy Kinesiologi v/Kathie Guhl

* Hjernen 1 28 timer

* Seeing Things Differently 28 timer

= 56 timer

 

Deretter videreføres kunnskapene med valgfritt innhold. 
All undervisning må gjennomføres med godkjente moduler tatt med godkjente instruktører innenfor den enkelte fagretningen.

For de resterende 57 timene kan det velges blant ulike godkjente kinesiologiretninger og kursrekker for å oppnå et minimum av 600 timer undervisning.

En anbefaler f. eks resten av Hjerneserien opp mot Dysleksi, div moduler fra Neuro-Training som Fingermodes, Woman’Workshop, The Model of Universal Principles og videreføring av 3 in 1 Concepts rekke opp til Consultant Facilitator.

Medlemmer som oppfyller grunnkravene og de videre kravene for denne katgori, kan søke om registrering i Brønnøysundregisteret.

 

3) ”Profesjonelle kinesiologer”.

Denne kompetansen kan oppnås ved å velge fritt blant ulike godkjente kinesiologiretninger 
og kursrekker for å oppnå et minimum av 1000 timer undervisnings. Studentene kan velge fritt mellom en rekke moduler, blant annet dem som listes opp nedenfor. De førstnevnte tre fagretningene er vanligst i Norge:

1. Videregående grunnkurs i Three in One Concepts (5 moduler à 4 eller 5 dager= ca 150 timer). Videregående moduler fra denne kinesiologiretningen.(ca 30 moduler á 4 dager = ca 840 timer)

2. Videregående kurs i Neuro- Training (ca. 30 moduler à 4 dager= ca 840 undervisningstimer).

3. Hjerneserien. (5 moduler på til sammen 21 dager= ca 147 underv.timer)

Moduler fra andre godkjente kinesiologiretninger godkjennes også, ut fra de nevnte kriteriene, og så langt har de følgende blitt godkjent av DNKF:

Edu-Kinesthetics, Stress Release, Kinergetics – Reset, S.I.P.S. , NEP, N.I.C.E. , ICPKP osv

En del av disse modulene undervises jevnlig i Norge, andre mer sporadisk, og noen av dem må for tiden tas i utlandet.

post@dnkf.no
DNKF © 2018