Etiske regler

DNKF har strenge etiske retningslinjer

Etiske prinsipper for norske Kinesiologer

Se også Vedtekter § 10 Etiske regler

Ethvert medlem av DNKF plikter å
10.1
– drive sin praksis seriøst og samvittighetsfullt og alltid arbeide for klientens beste

10.2
– arbeide med klienter med respekt for deres integritet og overholder taushetsplikten.

10.3
– arbeide med klienter på en måte som tydeliggjør og respekterer deres autoritet.
Det er klientens valg å tolke og anvende den informasjon som kommer fram gjennom bruken av kinesiologi.

10.4
– ikke gi løfte om lindring eller helbredelse

10.5
– ikke stille diagnoser, ikke ordinere eller regulere medisin og ikke behandle sykdommer, med mindre de har en utdannelse som berettiger til det.

10.6
– informere klienten om at kinesiologi ikke erstatter kvalifisert medisinsk behandling

10.7
– anvende muskelmonitoring som et verktøy som kan gi feedback til klienten om nye og bedre muligheter.

10.8
– formidle respekt for klientens valg av andre behandlingsmetoder og terapeuter

10.9
– informere på forhånd klienten om behandlingens karakter, tidsbruk og kostnader per konsultasjon

10.10
– drive praksis etter offentlig godkjente normer og ha et åpent forhold til det etablerte helsevesen

10.11
– førejournal etter løyve fra Datatilsynet i henhold til lover og vedtekter. Journalen skal oppbevares forsvarlig og utilgjengelig for uvedkommende. Journalen skal oppbevares i minst 10 år. Klienten, eventuelt representant for klienten, har rett til innsyn i sin journal.

 

Klienter som mener seg feilbehandlet i forhold til DNKFs etiske regler, kan legge sin sak frem for DNKFs etiske råd. Rådet plikter å være upartisk og evt. innhente utfyllende informasjon til sin behandling av klagesaker. Dersom klageren mener seg behandlet medisinsk uforsvarlig, evt. har tatt skade av behandlingen, er dette en sak for fylkeslegen.

 

DEN NORSKE KINESIOLOGFORENINGS ETISKE RÅD

§ 1. Den Norske Kinesiologforenings Etiske Råd er et særlig organ for behandling av saker som gjelder kinesiologers atferd og overtredelse av de etiske regler.
§ 2. Den Norske Kinesiologforenings Etiske Råd er foreningens høyeste sakkyndige organ i spørsmål som gjelder yrkesetikk og kollegiale forhold. I samarbeid med styret overvåker rådet kinesiologenes overholdelse av de etiske regler, og treffer avgjørelser i saker som gjelder overtredelser av disse reglene. Hvis det er tvil om en sak hører under rådets virkeområde, avgjøres spørsmålet av foreningens styre.
§ 3. Rådet velges med 3 medlemmer og et varamedlem på årsmøtet i DNKF. Rådet konstituerer seg selv. Det tilstrebes at medlemmer og varamedlemmer i DNKF’s styre ikke er medlemmer eller varamedlemmer av Etisk Råd.
§ 4. Rådet fører protokoll over sine forhandlinger, og denne tilhører styret sitt arkiv.
§ 5. Saker kan bringes inn for rådet av DNKF’s styre og av de enkelte medlemmer. Saker som bringes inn av utenforstående, tas under behandling med mindre rådet bestemmer annerledes. Rådet kan selv ta opp saker til behandling.
§ 6. Rådet skal selv foreta de nødvendige undersøkelser for å klarlegge saken. Det skal herunder søke å få rettet på de påklagde forhold og skal ved tvister søke å megle forlik mellom partene. Såfremt saken ikke blir løst på denne måten tar rådet avgjørelsen.
§ 7. Dersom en kinesiolog, hvis sak er brakt inn for rådet, mener at et medlem av rådet er ugild på grunn av tidligere befatning med saken, slektskapsforhold eller andre grunner, kan vedkommende sende inn begrunnet begjæring om at vedkommende medlem fratrer under sakens behandling. Et medlem av rådet kan også selv anmode om å få fratre hvis vedkommende mener seg ugild. Avgjørelse i disse spørsmålene treffes av rådet. Hvis et medlem fratrer, fungerer varamedlemmet i hans/hennes sted.
§ 8. Når en sak er brakt inn for rådet, skal den eller de kinesiologer og andre som saken gjelder, ha anledning til å uttale seg. Vedkommende kan kreve å få redegjøre muntlig for saken i møte med rådet. DNKF’s medlemmer har plikt til å gi forklaring for rådet.
§ 9. En kinesiolog har adgang til å la seg bistå av jurist ved saker som foreligger for rådet.
§ 10. Et vedtak i rådet er gyldig når det er fattet med minst 2 stemmer.
§ 11. Hvis rådet mener at en kinesiolog har overtrådt de etiske regler, kan de forme sin uttalelse som en misbilligelse av forholdet og som en reprimande til kinesiologen. Rådet kan gi pålegg om at de påklagede forhold bringes til opphør.
§ 12. Rådets avgjørelse skal snarest mulig meddeles den eller de kinesiologer som saken gjelder. Hvis en sak er brakt inn for rådet av utenforstående, bestemmer rådet i hvilken form og utstrekning vedkommende skal underrettes om rådets avgjørelse Rådet kan vedta å offentliggjøre en sak.
§ 13. Rådets avgjørelse er bindende for medlemmene av DNKF, og kan ikke overprøves av styret i DNKF. En kinesiolog som ikke vil bøye seg for rådets avgjørelse innen en frist som rådet setter, betrakt som uttrådt av foreningen.

Etisk utvalg DNKF består av:

Grete Kalfoss, Tone Berge og Marit Gudbrandsen.

Tags:

«
post@dnkf.no
DNKF © 2018